Vragen Rwa  thumbnail

Vragen Rwa

Published Aug 01, 23
9 min read

VeiligheidssignalisatieNeem echter niet zonder na te denken de goedkoopste, maar ga eerst goed na wat jullie juist nodig hebben. Kleine (A)BC-poederblussers, zoals je die in auto s vindt, zijn niet voldoende voor jeugdlokalen. Gebruik deze toestellen dus niet in je lokalen CO 2 -BLUSSER Deze blusser neemt twee elementen weg uit de vuurdriehoek.

Er is dus geen nevenschade, ook niet voor de elektrische apparaten. Het blusvermogen van een CO 2 -blusser is echter beperkt en niet geschikt voor vaste stoffen, omdat deze onvoldoende worden afgekoeld, waardoor ze na enige tijd opnieuw kunnen vlam vatten. Tot slot zijn CO 2 -blussers onderworpen aan de veiligheidsvoorschriften van gasflessen.

Een CO 2 -blusser is gevaarlijk voor mens en dier. In de eerste plaats omdat hij afkoelt tot -80 graden Celsius en dus vrieswonden zal veroorzaken (let dus op waar je spuit en hoe je het toestel hanteert). Daarnaast onttrekt hij ook zuurstof uit de lucht, wat in kleine ruimtes gevaarlijk kan zijn voor mens en dier (Soorten Pictogrammen).

2 (inbraakbeveiliging).3 SCHUIMBLUSSER Het schuim in schuimblussers is eigenlijk een combinatie van water, lucht en een schuimvormend middel. Het schuim dat eruit komt, vormt een film en sluit daardoor de brand af van zuurstof. Draagbare schuimblussers worden veelal gebruikt waar de nevenschade moet beperkt worden, en vervangen zo de poederblussers. Daarom kunnen ze gebruikt worden voor het blussen van computers of andere fijne technische apparatuur.

Meestal worden ze opgeborgen in kokers (Nazicht Persslangen). Aangezien je een blusdeken vooral gebruikt om brandende voorwerpen af te dekken (bijvoorbeeld brandende frietketels), is het een absolute must in de keuken van je jeugdlokaal. Daarnaast wordt een blusdeken ook gebruikt voor personen die door de brand gevat worden, en is het dus best aangewezen in alle jeugdlokalen, ook diegene zonder keuken.

Brandbeveiliging Vaste Brandhaspels

4 ZAND Veel jeugdwerkingen hebben zand in de buurt. Zand kan voor de meeste branden worden gebruikt (enkel NIET voor elektrische apparaten). Zand sluit het vuur af van zuurstof, waardoor de brand zal doven. Bovendien heeft het ook een afkoelende werking. Misschien een goede reden om een zandbak aan te leggen op je terrein? KLASSE A: KLASSE B: KLASSE C: KLASSE D: KLASSE F: ELEKTRISCHE APPARATEN Branden van vaste stoffen Vloeistofbranden Gasbranden zie Brand van metalen Oliën en vetten Water ABC blusser ABC blusser ABC blusser ABC Blussers BC blusser BC blusser BC Blussers Schuimblusser Schuimblusser Schuimblusser CO²-blusser CO²-blusser CO²-blusser ABCD of D blusser Blusdeken Blusdeken Blusdeken Blusdeken Blusdeken Blusdeken Zand Zand Zand Zand Speciale F-blusser Een gasbrand mag je ENKEL blussen als je ook de TOEVOER kan AFSLUITEN.

Er ontsnapt immers een brandbaar/ontplofbaar gas! 4950 4 HET JUISTE BLUSMIDDEL OP DE JUISTE PLEK ÉN IN GOEDE STAAT 4. 1 AANTAL BLUSMIDDELEN Als vuistregel kunnen we stellen dat er per bouwlaag en/of oppervlakte van 150m² minstens één blustoestel aanwezig moet zijn. Twee blustoestellen per verdieping zijn echter geen overbodige luxe.

Daarnaast moet er ook een blusdeken aangebracht worden op de relevante plaatsen. In sommige gemeenten wordt voorgeschreven dat er zelfs één of meerdere blustoestellen per afzonderlijke ruimte aanwezig moeten zijn. Neem hierover contact op met de gemeente of de brandweer, om na te gaan wat men voorschrijft. 4. 2 HOE BEVESTIGEN? Brandblussers moeten duidelijk gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar, goed onderhouden en doordacht over het gebouw verdeeld zijn.

De bovenkant van de brandblusser moet ongeveer 1m boven de vloer hangen, op grijphoogte. Dit maakt niet alleen het schoonmaken eenvoudiger, het zorgt er ook voor dat het daar blijft hangen tot je het nodig hebt. Op ooghoogte hang je een pictogram (zie pagina 73). 4. 3 WAAR BEVESTIGEN? Hang blustoestellen in de buurt van de uitgang en de evacuatiewegen (hal, trappenhuis). Leveranciers Mobiele Bluseenheden.

Zo vind je ze op elke verdieping sneller terug. Heb je een keuken, voorzie daar dan zeker een CO 2 -blusser en een blusdeken. Hang in de buurt van grote elektrische installaties (technische ruimte, geluidsinstallatie ) een CO 2 -blusser. Een brandslang of muurhaspel is vooral aangeraden bij grotere gebouwen.

Choisissez

Bovendien mag er maar één kraan aanwezig zijn op deze leidingen en moet deze zo dicht mogelijk bij de brandslang opgesteld staan. 50 In grotere gebouwen die je misschien met andere gebruikers deelt, kan je overwegen om zogenaamde blusposten in te richten, waar naast de brand-51 blussers en/of brandslang(en) ook een brandmeldsysteem en een EHBO-koffer aanwezig is.

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

  1. 4 ONDERHOUD EN OPVOLGING Een blusmiddel moet altijd op zijn vaste plaats blijven in het gebouw. Neem een blusmiddel nooit weg om het bijvoorbeeld mee op kamp te nemen. Daarvoor kan je beter reserveblusmiddelen aanschaffen. Vergeet bij de aankoop van blusmiddelen ook de jaarlijkse controle/ keuring en het onderhoud niet.

Leveranciers van blusmiddelen bieden onderhoudscontracten aan. Ga hiervoor zeker ook even langs bij je gemeentelijke jeugddienst. Misschien hebben zij daar wel subsidies of een gezamenlijke regeling voor. Een blustoestel moet na gebruik, hoe kort ook, opnieuw worden bijgevuld. Ook een blusdeken moet je na gebruik vervangen, aangezien na (al dan niet beperkt) gebruik de doeltreffendheid ervan niet meer kan worden gegarandeerd.

Is de verzegeling gebroken, dan is er geen garantie dat het apparaat werkt. 5152 5 BLUSSEN, ZO DOE JE DAT Je weet nu dat blussen niet zomaar wat emmers water op de brand gooien is, zoals je in strips en oude films wel eens ziet gebeuren. Verkeerd blussen kan de brand (en dus de schade) niet enkel groter maken, je kan ook jezelf en anderen ernstig in gevaar brengen.Vooraleer we je wat meer info geven over blussen, willen we eerst nog eens de nadruk leggen op de evacuatie (zie Deel 2). Breng altijd eerst de mensen in veiligheid. De veiligheid van iedereen, ook van jezelf, gaat boven elke mogelijke materiële schade. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de brand zo snel mogelijk meldt aan de brandweer (Leveranciers Deurmagneten Branddeuradvies Deurmagneten).

Techniekers Rwa

  1. 1 BLUSSEN OF NIET? Blussen of niet? Een belangrijke beslissing die je echter zeer snel moeten nemen wanneer er zich een brand voordoet. Van nature uit zijn we bang van vuur en zullen we dus vooral de neiging hebben om te vluchten. Nochtans kan je door snel en correct te handelen het vuur misschien blussen, en zo het gevaar voor mensen en de schade aan het materiaal beperken.

Als het risico te groot is, of je kan het simpelweg niet inschatten, rep je dan als de bliksem naar buiten. Breng jezelf nooit in gevaar en onderneem niet meer dan één poging om de brand te blussen. Stop met blussen als je merkt dat je er niet in slaagt het vuur te doven - Poederblussers 6kg Onder Permanente Druk.

2 BLUSTECHNIEKEN ALGEMENE BLUSINSTRUCTIES Gebruik het juiste blusmiddel voor de juiste brandhaard. Begin aan de smalste zijde van de brandhaard. Richt je op de bron van de brand, dus niet op de vlammen, maar naar hun basis. Zorg dat je te allen tijde een vluchtweg hebt. Draadloze Branddetectie. Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren indien brandbestrijding onmogelijk is.

Wind kan het blussen bemoeilijken - Expert Compartimentering. Blus nooit tegen de wind, maar wel met de windrichting mee (let er op dat de wind en dus de vlammen niet naar je toekomen). Blus niet in het wilde weg, maar blus een brandend oppervlak netjes van voor naar achter. < FOUT < JUIST Als er brandende vloeistof naar beneden druipt, blus dan niet enkel op de grond, maar blus van boven naar beneden.

Val de vuurhaard aan met meerdere personen tegelijk. Let wel op dat je niet in elkaars richting blust. < FOUT < JUIST Loop na het blussen niet onmiddellijk weg. Waak er nadien over dat een gebluste brandhaard niet opnieuw kan ontvlammen. < FOUT < JUIST Hang na gebruik het blusmiddel niet terug op zijn plaats, maar laat blusapparaten steeds na ieder gebruik opnieuw vullen.

Wat Zijn Deurmagneten

2.2 BLUSINSTRUCTIES DRAAGBARE TOESTELLEN Voor alle draagbare blustoestellen geldt in principe min of meer de volgende bediening: Neem het blustoestel uit de houder en plaats het op de grond (Página web). Lees vlug de handleiding. Verwijder de borgpen/verzegeling. Plaats de darm onder de duim van de hand waarmee je het blustoestel vasthoudt, en sla dan met de andere hand de slagpin in.

Blustoestellen hebben een beperkte blustijd. Bij vloeistofbranden, zoals frietolie, spuit je het toestel ononderbroken leeg tot de vlammen gedoofd zijn (of je gebruikt een blusdeken). Bij gasbranden blus je nooit. Draai bij gasbranden de afsluitkraan van de gasleiding dicht. In alle ander gevallen, spuit je het blustoestel best niet in één keer leeg, maar blus je met tussenpozen.

Je kan het aan de leverancier vragen bij aankoop. Leg de lege blustoestellen op de grond, zo weet iedereen welk blustoestel opgebruikt is. Een poederblusser blust maar een 30-tal seconden - Veiligheidsverlichting. Voor je het weet is hij opgebruikt. 54 55 5. 2.3 BLUSINSTRUCTIES BLUSDEKEN Instructies voor het gebruik van een blusdeken bij brandende materie: Gebruik een blusdeken enkel bij een kleine beginnende brand.

Zorg dat je het deken een slag naar binnen draait, zodat je vingers en handen niet zichtbaar zijn. Leg het deken over het brandende voorwerp. Vorm zeker geen koker met het deken! Hierdoor zullen de vlammen alleen maar aangewakkerd worden. Laat het blusdeken altijd een tijdje liggen. Als je het deken te snel wegneemt, kan nieuwe zuurstoftoevoer het vuur weer doen oplaaien.

Til het deken niet een klein beetje op om eens te piepen, want dan maak je kans op een steekvlam in je gezicht. Als je een brandende ketel met olie wilt blussen, doe je dit best rustig en voorzichtig. Bovendien zorg je dat je handen te allen tijde zijn beschermd door het blusdeken.

Projecten Brandbeveiliging

Doe je dit niet, dan kan er door een schoorsteeneffect een steekvlam ontstaan. Lucht en dus zuurstof komt van beneden binnen en kan er via de bovenkant weer uit. Je rolt de persoon het best liggend in een blusdeken. Oefening baart kunst! De meeste blusmiddelen zijn redelijk eenvoudig te gebruiken, maar in een crisissituatie zoals een brand, moet het allemaal snel en goed gaan.

Chiro De Zonnevogel wil graag enkele aanpassingen doen in het lokaal, wat ook de brandveiligheid ten goede komt - Veiligheidsverlichting. Maar het gebouw is eigendom van de parochie, en die moet eerst toestemming geven. Jeugdhuis De Mieting zit in een deel van het gemeentelijk jeugdcentrum en stelt vast dat de brandblussers al enkele jaren niet meer gekeurd zijn.

We bespreken hieronder drie mogelijke functies: eigenaar, beheerder en gebruiker. Deze drie functies kunnen bij één en dezelfde organisatie/persoon zitten, maar in de meeste gevallen zal het over verschillende partijen en mensen gaan. Onder de eigenaar verstaan we de persoon of organisatie die het gebouw in eigendom heeft. Dat is vooral een juridisch gegeven, omdat iets in eigendom hebben de nodige rechten en plichten met zich meebrengt.

(Eigenaarsblad, juni 09) De belangrijkste rol is weggelegd voor de beheerder van je jeugdlokaal. Dit kan de eigenaar zijn, de vzw die de lokalen beheert, de gemeente, enzovoort Denk goed na over wie deze verantwoordelijkheid draagt. Diegene die deze verantwoordelijkheid draagt, moet dit ook effectief waar maken (Draadloze Branddetectie). Een goed beheer verhoogt de brandveiligheid van een lokaal sterk, zelfs al is de ruwbouw niet ideaal en brandveilig gebouwd.Je zorgt voor duidelijke richtlijnen voor gebruikers, staat in voor het (laten) controleren van bepaalde zaken, enzovoort. Maar als goede beheerder kan je ook een stapje verder gaan en bekijken of het totale plaatje van je gebouw (brand)veilig is. Hoe staat het met de evacuatiewegen? Is de brandweerstand van de verschillende ruimtes (muren, deuren) in orde? Zijn er voldoende brandbestrijdingsmiddelen en zijn deze nog in orde? Als blijkt dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn, is het jouw taak om dit ter sprake te brengen en mogelijke aanpassingen te realiseren.

Offerte Huur Brandblusmaterieel

Maar ook voor het juist handelen in geval van brand. De meeste jeugdwerkers zullen in heel dit verhaal de functie van gebruiker hebben. Zij zijn daarbij individueel en als groep verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken rond brandveilig handelen (voor, tijdens en na een brand). En omdat jeugdwerkers vlotjes komen en gaan, is het belangrijk deze afspraken regelmatig (minstens jaarlijks) te bespreken.

Latest Posts

Carport Aan Huis Bouwen

Published May 17, 24
2 min read

Holle Welfsels Jaren 60

Published Mar 25, 24
2 min read

Auto Roest

Published Feb 21, 24
4 min read